top of page

 

 

Byggesøknader i Norge – Slik fungerer systemet

 

Her i Norge har vi et ansvarssystem som ble opprettet i 1997, med revisjon og utdyping 2010. Kort oppsummert er det tre type roller i en byggesak.

 

Ansvarlig søker har ansvar for koordinering.
Dette er firmaet eller personen som samler all nødvendig informasjon, kontrollerer at de nødvendige foretakene har erklært ansvar, påser at eventuelle sikringstiltak blir prosjektert og utført og følger opp byggesaken med alle nødvendige parter, inkludert kommunen. Kommunen ønsker som regel kun å avklare og koordinere med ansvarlig søker. Listen over er ikke uttømmende.
Det er en krevende oppgave, og man må kunne vise til flere års relevant erfaring og utdanning for å få sentral godkjenning som dette. 

 

 

Ansvarlig prosjekterende, kontrollerende og utførende har fagansvar innen det de jobber med. Det vil si at de for eksempel tegner, prosjekterer, bygger eller kontrollerer. For å inneha sentral godkjenning skal foretakene kunne vise til at de har relevant erfaring og utdanning. Alle som erklærer ansvar, sitter på dette ansvaret i 5 år og kan risikere å måtte rette, erstatte, bistå med avklaringer eller få tilsyn i hele denne 5 års perioden. 

 

Sentral godkjenning for ansvarsrett kan gis for funksjonen prosjekterende i tiltaksklasse 1, 2 og 3 for følgende fagområder:

 

a. Arkitektur

b. Veg, utearealer og landskapsutforming

c. Oppmålingsteknisk prosjektering

d. Brannkonsept

e. Geoteknikk

f. Konstruksjonssikkerhet

g. Bygningsfysikk

h. Sanitærinstallasjoner

i. Varme- og kuldeinstallasjoner

j. Slukkeinstallasjone

k. Ventilasjon- og klimainstallasjoner

l. Vannforsynings- og avløpsanlegg

m. Fjernvarmeanlegg

n. Løfteinnretninger

o. Lydforhold og vibrasjoner

p. Miljøsanering

q. Brannalarmanlegg

r. Ledesystem.

 

 

Sentral godkjenning for ansvarsrett kan gis for funksjonen utførende i tiltaksklasse 1, 2 og 3 for følgende fagområder:

 

a. Innmåling og utstikking av tiltak

b. Veg- og grunnarbeider

c. Landskapsutforming

d. Vannforsynings- og avløpsanlegg

e. Fjernvarmeanlegg

f. Plasstøpte betongkonstruksjoner

g. Tømrerarbeid og montering
av trekonstruksjoner

h. Murarbeid

i. Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

j. Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

k. Taktekkingsarbeid

l. Arbeid på bevaringsverdige byggverk

m. Installasjon av brannalarmanlegg

n. Installasjon av ledesystem

o. Sanitærinstallasjoner

p. Varme- og kuldeinstallasjoner

q. Slukkeinstallasjoner

r. Ventilasjon- og klimainstallasjoner

s. Løfteinnretninger

t. Riving og miljøsanering.

Sentral godkjenning for ansvarsrett kan gis for funksjonen uavhengig kontrollerende i tiltaksklasse 1, 2 og 3 for følgende fagområder:

 

a. Overordnet ansvar for kontroll

b. Våtrom (i nye boliger)

c. Lufttetthet (i nye boliger)

d. Bygningsfysikk (i tiltaksklasse 2 og 3)

e. Konstruksjonssikkerhet (i tiltaksklasse 2 og 3)

f. Geoteknikk (i tiltaksklasse 2 og 3)

g. Brannsikkerhet (i tiltaksklasse 2 og 3)

 

 

Det er kommunen sitt ansvar å: utarbeide kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner, men kommunen behandler og fatter vedtak også. 

De behandler da innsendte:

  • Private planforslag (detaljregulering)

  • Byggesaker

  • Delesaker

  • Seksjonering og reseksjonering (bistår som kontrollmyndighet for Kartverket)

  • Søknader om dispensasjon

  • Klager

 

Kommunen har tidsfrister å forholde seg til (som regel 3 uker og 12 uker).

Når bygningsmyndighetenes kontrollerer sak sjekker det at tiltaket ikke strider med de ytre rammer som plan- og bygningslovgivningen oppstiller for tiltaket og at riktige forutsetninger er lagt til grunn.

 

Kommunen har også en opplysningsplikt ved at de skal veilede og hjelpe.

Det er også deres ansvar å føre tilsyn og følge opp mulige ulovligheter.

bottom of page