top of page

 

Hva er en dispensasjon, og når trenger man det?

Man kan søke om dispensasjon når hensynene bak loven ikke blir vesentlig tilsidesatt. For eksempel kan det bety at man ønsker å bygge større eller høyere enn det reglene tillater, men man kan vise til en god grunn til dette.

For å få innvilget dispensasjon må man vise til at fordelene er klart større enn ulempene. Videre skal man vurdere konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet

De som vurderer dispensasjonen vil også ta hensyn til statlige rammer og mål, og særlig vektlegge om statlige eller regionale myndigheter har uttalt seg negativt.

Det kan dispenseres fra:

  • Lov (Plan- og bygningsloven)

  • Forskrifter (f. eks TEK17)

  • Arealplan/reguleringsplan

  • Andre vedtak

bottom of page